Hoveddel Side topp

Generelle forretningsvilkår og betingelser

1. DEFINISJONER
One Communication AS omtales i denne avtale som «Selger» og One Communication AS kunder omtales som «Kjøper». «Kontrakten» skal bety disse kontraktsvilkår.

2. ANVENDELSE, MOTSTRID
Denne Kontrakten kommer til anvendelse på ethvert salg fra Selger, med mindre hele eller deler av betingelsene er regulert annerledes i særskilt avtale opprettet skriftlig mellom Kjøper og Selger. Kjøper aksepterer disse Kontraktsvilkårene ved selv, eller via representant, å signere for mottak av varer, eller ved å plassere bestilling hos Selger. 

Ved motstrid mellom vilkår i Kontrakten og de vilkår som fremgår i tilbud og tilhørende tilbudsvedlegg, går vilkår i tilbud foran vilkårene i Kontrakten.

Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Selger inngår ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle lovverkets bestemmelser om forbrukerkjøpers rettigheter, gjelder således ikke. 

3. PRISTILBUD, BESTILLING OG ORDRE
Selgers pristilbud for varer og tjenester er gyldige i 30 dager fra datoen Kjøper mottar pristilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Pristilbudet bortfaller dersom Kjøper ikke ubetinget har akseptert pristilbudet ved å plassere en skriftlig ordre innen 30 dager. 

Kjøper er bundet til Kontrakten i det en bestilling er kommunisert skriftlig til Selger. Ordren er satt i produksjon når Selger har mottatt signert ordrebekreftelse. 

Selger er kun bundet av en ordre dersom han godtar den skriftlig (ordrebekreftelse), eller leverer de bestilte produktene til Kjøper.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusiv MVA, porto, pakking, reise, diettgodtgjørelse, osv. Dersom det mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra Selgers underleverandører, forbeholder Selger seg rett til å øke salgsprisen tilsvarende. Endelig pris som skal betales for Kjøper er beregnet på tidspunktet for fakturering.

Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 14 dager netto. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Innkjøpte varer og tjenester kan holdes tilbake fra Kjøperen til full betaling av utestående fakturaer er betalt. 

5. FAKTURERING OG KREDITTSJEKK
Ordre(r) på under kr. 20.000 faktureres ved leveranse. For ordre over kr 20.000 faktureres Kjøper med:
a. 30% av den totale salgssummen ved bestilling av varen/oppstart av den første prosjekt-timen.
b. 50% av den totale salgssummen når varen eller tjenesten er halvveis i leveranseprosessen.
c. De siste 20% av den totale salgssummen faktureres ved ferdig levering av varen eller tjenesten.
Selger forbeholder seg retten til å kredittsjekke enhver Kjøper, samt kreve 100% forhåndsbetaling av kunder med lav kredittverdighet.

6. TILLEGGSKOSTNADER
Alle pristilbud er basert på arbeid utført i normal arbeidstid (09.00-17.00 mandag til fredag) og utenom nasjonale helligdager. Et tillegg på 50% av ordinær timelønn vil bli belastet for arbeid som må utføres utenom disse tidene i tillegg til gjeldende timepris.

Timer for reising der dette er en del av varen eller tjenesten, faktureres per påbegynte time i henhold til gjeldende timepriser. Merkostnader som eksempelvis kilometergodtgjørelse, kostnader knyttet til ferger, bompenger, parkeringsavgifter, hotell, flyreiser etc., faktureres etter faktisk pris og/eller statens satser.  

7. SALG AV VARER 
7.1 LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID
Alle varer leveres ExWorks (EXW) Selgers forretningsadresse. Transport til bestemmelsesstedet skjer for Kjøpers regning og risiko med mindre annet er skriftlig avtalt. Levering ansees å ha skjedd når varen er overlevert Kjøper eller fraktfører. Det anbefales at kunden selv går til innkjøp av forsikring fra og med det øyeblikket transporten starter fra One Communications lokaler.

Oppgitt leveringstid regnes fra det tidspunkt Selger har mottatt bestillingen fra Kjøper. Leveringstiden oppgis med forbehold om endringer fra Selgers underleverandører. Selger har ikke ansvar for Kjøpers eventuelle merkostnader som følge av forsinket levering.

7.2. SALGSPANT
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. 

7.4. REKLAMASJONER OG RETURER
Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 2 dager fra mottaksdato dersom leveransen etter Kjøpers oppfatning er beheftet med feil eller mangler.

Retur av varer skal være godkjent av Selger før retur kan skje. Ikke-godkjent retur vil bli sendt tilbake til Kjøper for dennes regning. Returforespørsel skal skje skriftlig på e-post eller per post senest 2 dager fra faktura-dato. Varer som er godkjent returnert skal sendes til Selger for Kjøpers regning. Godkjennelse av retur skjer med forbehold om at varen er i henhold til avtalen som lå til grunn for returen.

Selger forbeholder seg retten til avkorting av eventuell kreditering av returnerte varer. Kjøper må aldri skrive direkte på originalemballasje, da dette kan medføre avkorting av eventuell kreditering. Returen skal pakkes på en slik måte at den kommer fram i uskadd stand. Kjøper bærer ansvar for varen fra den er mottatt hos Kjøper til den er mottatt hos Selger, herunder bærer Kjøper også ansvar for eventuelle transportskader ved retur. Spesialprodukter kan ikke avbestilles eller returneres. Varene må returneres i original emballasje og avvik kan føre til reduksjon av eventuell kreditering. Produktet krediteres til fakturapris eller til dagens pris, avhengig av hva som er lavest. Returer som ikke skyldes feil-levering fra Selger, belastes med et håndteringsgebyr på kr. 500,-.

8. SALG AV TJENESTER
Programvareutvikling, innholdsproduksjon, installasjonstjenester og øvrige timebaserte tjenester er videre definert som Tjenesten.

8.1. GJENNOMFØRING OG KONTROLL
Dersom ikke annet avtales skal Tjenesten utføres i Selgers lokaler. Dersom Tjenesten gjennomføres i Kjøpers lokaler, skal Kjøper stille nødvendig utstyr til disposisjon etter nærmere avtale.  

Partene skal sørge for å informere hverandre om det grunnlagsmateriale som er nødvendig for gjennomføring av Tjenesten. Partene har ansvar for å melde fra til den annen part om forhold som kan påvirke omfang eller kvalitet på de produkter og tjenester som omfattes av Kontrakten uten ugrunnet opphold. Partene skal avsette tilstrekkelige ressurser slik at Tjenesten skal kunne gjennomføres innenfor de tidsfrister og det omfanget som er avtalt i tilbudet.

Kjøper kan på et hvilket som helst tidspunkt be Selger gi en skriftlig redegjørelse av Tjenesten så som fremdrift, karakter og utførelse av Tjenesten. Selger vil dog holde utenfor innsyn i data, systemer og annen informasjon vedrørende andre kunder hos Selgeren, samt forretningsplaner, dokumenter og informasjon som på saklig grunnlag er gradert fortrolige. Slik redegjørelse skal gis uten ugrunnet opphold.

8.2. GODKJENNING AV LEVERANSEN, FEIL OG MANGLER
Selger skal gi skriftlig melding til Kjøper når leveransen er ferdig testet og klargjort for bruk (Leveringsdag). Det er Kundens ansvar å utarbeide relevante testoppsett og undersøke og teste at leveransen er i samsvar med de krav og spesifikasjoner som fremgår av Kontrakten og tilhørende tilbudsdokumenter. 

Kjøper skal sende Selger en skriftlig melding om resultatet av de undersøkelser som er gjennomført, og om ytelsene anses ferdig levert i henhold til Kontrakten og om leveransen er godkjent. Hvis Kjøper ikke sender en skriftlig melding og dette ikke gjøres innen syv (7) kalenderdager etter Leveringsdag, skal ytelsen likevel anses som godkjent og leveransen er gjennomført som avtalt. Kjøper skal godkjenne Tjenesten dersom de aktuelle feil og mangler er uvesentlige for Kjøpers bruk. Selger vil gjøre sitt ytterste for å rette opp feil eller mangler så snart kapasiteten hos Selgeren tillater dette. Partene plikter gjensidig å informere hverandre umiddelbart om feil og mangler som avdekkes. 

For at en melding fra Kjøper om å nekte godkjennelse av Tjenesten skal anses som gyldig må meldingen inneholde følgende:
• En samlet og spesifisert oversikt over de feil og mangler som Kjøper påberoper seg for å nekte godkjennelse.
• En beskrivelse av hva Kjøperen vil kreve blir utført slik at Selger kan foreta nødvendig retting. 

For uvesentlige feil eller mangler hvor utbedringskostnadene ikke står i et rimelig forhold til den nytte Kjøper har av utbedringen, kan Selgeren kompensere for feilen eller mangelen med et forholdsmessig prisavslag. Leveransen regnes uansett som godkjent og levert når den tas i bruk av kunde.

Ved utvikling av kunde-spesifiserte applikasjoner, er det kundens fulle ansvar å sette seg inn i bruk og vedlikehold av applikasjonen. Selger har ikke ansvar for manglende funksjonalitet eller feil som følge av manglende dokumentasjon levert av Kjøper. Hvis ikke annet er avtalt beholder Selger eiendomsretten til kode og programmer utviklet av Selger.

8.3. MANGLENDE MEDVIRKNING MV.
Manglende, eller forsinket, avtalt leveranse fra Kjøper eller 3. part i Tjenesten kan medføre forsinket leveranse, samt økt tidsbruk fra Selger. Kjøper aksepterer at Selger kan kreve kompensasjon for dokumenterte merutgifter som han blir påført som en følge av manglende avtalt medvirkning fra Kjøper eller 3.part. Kompensasjonen kan ikke overstige kjøpets totale kostnadsramme.

8.4. INTEGRASJON.
Selger tilbyr ikke fastpris på enveis eller toveis integrasjon mot 3.partssystemer, men kun estimater på forventet timesforbruk. Ved gjennomføring av integrasjoner mot 3.partsdata skal Selger gi Kjøper informasjon om fremdrift, samt nytt pris- og timesestimat for ferdigstilling ved forbrukt 80% av forventet opprinnelig timesforbruk. Kjøper skal deretter beslutte om integrasjonsarbeidet skal fortsette eller avsluttes. Selger har rett til å fakturere og få betalt for medgått timesforbruk ihht. standard timespriser. Kjøper har ikke rett til kompensasjon for manglende integrasjonsleveranse.

8.5. LAGRING OG UTLEVERING AV RÅMATERIALE
Selger vil lagre råmateriale (film, bilder, etc.) og ferdig produkt i 6 måneder etter at produktet er levert. Arbeid tilknyttet utlevering og kjøp av slikt materiale vil medføre kostnader for Kjøper.

9. ANNULERING OG ENDRING AV ORDRE
Annullering og endring av ordre kan kun skje med Selgers samtykke og må skje skriftlig via e-post/post til Selger eller dedikert prosjektleder, hvis navn er angitt i hovedtilbudet.

Forsinket levering eller prisforhøyelse på grunn av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra Selgers underleverandører, gir ikke rett til endring eller annullering av ordre.

Bestilte varer kan ikke avbestilles med mindre Selger har en tilsvarende rett til avbestilling hos underleverandør. Ved avbestilling, eller endring av bestillinger, aksepterer Kjøper å dekke alle merkostnader dette medfører. Ordre av spesialprodukter kan ikke avbestilles.

Kjøper kan ved skriftlig varsel til Selgeren si opp Kontrakten med den virkning at utførelsen av Tjenesten skal opphøre. Ved en slik oppsigelse skal Kjøper betale til Selger det beløp Leverandøren har til gode for den del av Tjenesten som allerede er utført pluss 25 prosent, og ellers alle dokumenterte og rimelige merkostnader som Leverandøren er påført som følge av oppsigelsen (herunder også tilbudsarbeid). Betaling skal skje i samsvar med Kontraktens betalingsbetingelser. 

Dersom Kjøperen ønsker endringer, og Selgeren aksepterer disse, vil Selger sende en endringsordre eller oppdatert ordrebekreftelse som skal underskrives og returneres eller bekreftes på e-post. Endringsordren er et supplement til hovedtilbudet og beskriver de konkrete endringer, identifiserer ny leveringsdato og spesifiserer kostnader for å gjennomføre endringene.

10. REKLAMASJON OG BETALINGSPLIKT
Kjøpers betalingsplikt for varer og tjenester opprettholdes med uendret forfallsdato, helt til en eventuell retur/reklamasjonssak er ferdig behandlet hos Selger og eventuelt Selgers underleverandører. Kjøper kan ikke utsette betalingen for varer og tjenester selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling. Selger vil i etterkant eventuelt tilbakebetale for mye betalt beløp. Utsetter Kjøper sin betalingsplikt etter disse betingelsene, mister Kjøper enhver reklamasjonsrett og retur-rett.

Ved feil og/eller mangler på varer og tjenester som ikke skyldes Kjøper eller forhold på dennes side, har Selger en uomtvistelig rett til å foreta utbedring, utbedring for underleverandørs kostnad, foreta omlevering eller heve kjøpet. Feil og/eller mangler skal rapporteres til Selgeren så snart de oppdages. Selger vil gjøre sitt ytterste for å rette opp feil eller mangler så snart kapasiteten hos Selgeren tillater dette.

11. GARANTI
Selger gir ingen selvstendig garanti på de leverte varer eller tjenester, men leverer varer som har garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garanti på varer levert Kjøper. Garantiens omfang varierer fra produkt til produkt og Selgers representant vil kunne gi nærmere informasjon om disse forhold. Selger vil være behjelpelig med å henvise Kjøper til riktig instans ved eventuelle garanti-krav. 

12. DRIFT OG LEIE AV APPLIKASJONER
Ved kjøp av Selgers eksisterende programvare og kjøp/utvikling av kunde-spesifiserte web-applikasjoner (Leieapplikasjoner), forbeholder Selger seg retten til å drifte disse på Selgers egne servere. Ved aksept av tilbud på leieapplikasjoner, aksepter og forplikter Kjøper seg til leieavtalen "Standard Online Terms of Service, Software as a Service" (heretter benevnt SA) tilgjengelig på www.onecom.no/terms. Ved motstrid mellom vilkår i denne Kontrakten og vilkår som fremgår i SA, går vilkår i SA foran vilkårene i denne Kontrakten.

13. BEGRENSNINGER AV SELGERS ANSVAR
Ansvar overfor Selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:
• Sammenkobling av utstyr eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn Selger, eller der Selger ikke selv har foretatt sammenkoblingen eller på annen måte godkjent den.
• Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn Selgers ansatte eller andre som Selger har godkjent.
• Feil ved installasjoner og arbeid utført av Selgers konsulenter.
• Feil eller manglende leveranse av integrasjoner mot 3.parts leverandører.

Selger er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste, eller andre direkte eller indirekte tap, som måtte oppstå på grunn av feil eller mangler ved de leverte produkter eller ved forsinkelse. Selger er heller ikke ansvarlig for tap av data eller driftsavbrudd som følge av mangler ved de leverte produkter. Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til de leverte varers salgspris.

14. MERKEVARE OG MARKEDSFØRING
Kjøper samtykker i at Selger kan referere Kjøpers bruk av tjenestene/kundeforhold i markedsføring, med mindre annet er avtalt. Kjøper aksepterer at Selger kan benytte Kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriell, tilbud og reklamekampanjer via e-post, vanlig post og telefaks, både for eksisterende og potensielle kunder. Dersom Kjøper ikke ønsker å motta slik informasjon, kan Kjøper gjøre Selger skriftlig oppmerksom på dette.

15. FORCE MAJEURE
Selger er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelser som er forårsaket av lovendring, krig, streik, lockout, boikott, naturkatastrofer eller andre lignende omstendigheter som ligger utenfor Selgers kontroll (Force Majeure / Acts of God). Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller hevde mislighold dersom ovennevnte forhold oppstår, eller dersom gjennomføring av kjøpet vil påføre Selger så stor ulempe at det står i et vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Selger gjennomfører leveransen. 

I slike tilfeller har Selger rett til, uten erstatningsansvar, enten å utsette fristen for gjennomføring eller avbryte kontrakten i sin helhet. Skulle omstendighetene kreve kjøp av tilleggstjenester for levering, må Kjøper dekke disse kostnadene. Selger vil forsøke å løse slike problemer på kontinuerlig basis, innenfor rimelighetens grenser. 

16. RETTIGHETER, INTELLEKTUELL EIENDOM / KREDITTER
Selger forholder seg til gjeldende norsk lov om opphavsrett med hensyn til opphavsrett for produserte filmer, fotografier, musikk, design, programmering (kildekode) og 3D-produksjoner. De grunnleggende filene er Selgers eiendom. Kjøper kan benytte seg av det leverte produktet. Selger har rett til å godkjenne produktendringer i forhold til redigering og eller annen endring. Selger må bli kreditert når produktet brukes i media som TV, internett, aviser, radio og/eller magasiner. Selger har også rett til logoplassering på installasjoner og/eller utstyr Selger har produsert for kunde også i Kjøpers interne- og eksterne kommunikasjon der produktet er involvert. Selger forbeholder seg retten til å merke alle leverte produkter med logo, QR-kode og/eller (hyperlink)-tekst på et synlig sted. Eksempler på dette kan være:

• Filmer og animasjoner: Liten merkevare nederst i høyre hjørnet av hele videoen og en fullskjermslogo på slutten. 

• Annet grafisk materiale (presentasjoner m.m.): Logoen vil være synlig til en viss grad. 

• Nettsider og applikasjoner: Hyperlink til www.onecom.no med f.eks teksten «Utviklet av One Communication» nederst på nettsiden.

• Fysiske installasjoner (skjermer, stands, totem m.m.): Logo, tekst og/eller QR-kode  synlig i ulike områder av den fysiske installasjonen.

Retten til merking av produkter skal likevel ikke hindre Kjøper i å benytte produktet i mediekanaler som eksplisitt forbyr produsent-merking.

17. IMMATERIELLE RETTIGHETER
One Communication er rettighetseier av alle formler, mønster, sammensetninger, enheter, prosesser, kode, verktøy eller mekanismer som er opprettet under et prosjekt, unntatt i de tilfeller hvor rettighetene overføres kunden og dette er spesifisert i kontrakt.

18. KONFIDENSIALITET
Partene i denne avtalen skal ikke tillate uautoriserte personer å få tilgang til informasjon om den andre parts tekniske anlegg, teknologi, personell, betingelser, forretningsmessige analyser og beregninger som har blitt oppdaget av partene fra inngåelse av kontrakten frem til gjennomført leveranse. Ei heller opplysninger eller annen informasjon/dokumentasjon som må anses for forretningssensitiv.

19. TVISTER
Partenes plikter og rettigheter etter denne Kontrakt bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Kontrakten, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder regnet fra det tidspunkt tvisten oppstod, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved domstolsbehandling. Oslo Tingrett vedtas som rett verneting.

Updated 26. Oktober 2015

 

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn